szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

logo lgdrk nowe 180„Nasz Zabytek” to konkurs organizowany przez Fundację Most the Most dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Weź w nim udział i pokaż nam zabytek w Twojej okolicy, któremu warto przywrócić świetność. Opowiedz nam w jaki sposób mógłby zostać wykorzystany w przyszłości, jak może służyć Tobie i Twojej społeczności.  Możesz wykreować jego nową funkcję społeczną. Twoje zgłoszenie ma szansę na realizację!

Szczegóły na: http://mostthemost.pl/nasz-zabytek/

logo lgdrk nowe 18025.08.2022 r. (czwartek) Biuro LGD RK nieczynne z powodu udziału w konferencji podsumowującej Projekt Współpracy PROWadzi Lubuskie.

grant FD 2022 1Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu otrzymała od fundacji Forum Dialogu grant w wysokości 7 000 zł na projekt upamiętniający żydowską społeczność miasta.

Szkoła (kiedyś jako Gimnazjum w Zbąszyniu, którego dyrektorem był pan Zenon Matuszewski, znany i ceniony zbąszyński regionalista) od dwudziestu lat realizuje projekty upamiętniające dziedzictwo żydowskie w Zbąszyniu. W ramach projektu „Pamięć dla przyszłości” uczniowie pod opieką nauczycieli historii biorą co roku udział w grze miejskiej „Śladami Preludium Zagłady”. Gra ma swoje kolejne edycje do dziś i zapraszani są do niej uczniowie szkół z całej gminy. W szkole odbywają się okolicznościowe wystawy, projekcje filmów, spotkania z regionalistami, warsztaty. W 2020 r. szkoła realizowała projekt także finansowany z grantu pt. „Nie ma ich przy mnie, a przecież na krok mnie już nie odstąpią”. Uczniowie stworzyli wtedy film animowany o przedwojennych mieszkańcach miasta na podstawie historii Izabeli Weber – ocalałej Żydówki, która w 1938 r. została deportowana do Zbąszynia i tutaj zamieszkała u swej rodziny.

logo rk 180Stanowisko Rady LGDRK w sprawie protestu od oceny wniosku nr 4/P/1/2022 p. Katarzyny Pokorskiej

Dnia 15.07.2022 r. wpłynął protest (załącznik nr 1 do protokołu) od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR wniosku nr 4/P/1/2022 wnioskodawcy Katarzyny Pokorskiej, złożonego w ramach naboru nr 1/2022 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji - Podejmowanie działalności gospodarczej.

Nr wniosku: 4/P/1/2022, złożony dnia 10.05.2022 r.

Wnioskodawca: Katarzyna Pokorska, zam. Kargowa

Tytuł operacji: „PROJEKTOWANIE BUDYNKOW I WIZUALIZACJE”

Opis operacji z wniosku i biznesplanu (przytoczone cytaty z dokumentów, zachowana pisownia oryginalna):

„USLUGI BIURA KIEROWANE BĘDĄ DO OSOB KTÓRE ZAMIERZAJA WYBUDOWAC DOM, ZMIENIC JEGO UKLAD, CZY ZALATWIC NIEZBEDNA DOKUMENTACJE ZWIAZANA Z BUDOWA CZA ADAPTYACJA TERENU. ZAMIERZAM TEZ UCZESTNICZYC W SZKOLENIACH Z OBSLUGI NOWYCH PROGRAMOW W KIERUNKU ARCHITEKTURY, OBECNIE NA TERENIE GMINY NIE MA INNEGOM BIURA ARCHITEKTONICZNEGO, NAJBLIZEJ POLOZONE BIURO ZNAJDUJE SIE W MIEJSCOWOSCI SULECHOW. OSOBY KORZYSTAJACE Z USLUG BIURA BEDA WYCHODZILY Z GOTOWYM PROJEKTEM I ZAKRESEM WSTEPNEJ WIEDZY NA TREMAT MATERIALOW JAKIE BEDA POTRZEBNE DO BUDOWY DOMU. KOMPLEKSOWA OBSLUF=GA ZACZYNAJAC OD KONCEPCJI PROJEKTU POPRZEZ JEJ ZATWIERDZENIE, PRZENIESIENIE TEGO DO PROGRAMU, WYPELNIENIE WNIOSKOW O POZWOLENIA, PRZYLACZA DO SIECI, POZOSTALA DOKUMENTACJA ZWIAZANA Z BUDOWA I GOTOWY PROJEKT DO REKI Z POZWOLENIEM NA BUDOWE.”

„JAK WIEMY CORAZ WIECEJ OSOB POTRZEBUJE TAKIEGO PROJEKTU, PONIEWAŻ MLODZI LUDZIE I NIE TYLKO „IDA NA SWOJE” JEST TO CEL DLUGOTERMONOWY, PONIEWAŻ ZAWSZE BĘDZIE TO POTRZEBNE. W PLANIE JEST TAKŻE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ NA ZASADNIE ROZNOSZENIA ULOTEK, WITRYNA REKLAMOWA. CELEM KONCOWYM BĘDZIE ZYSK Z PROJEKTÓW KTÓRY BĘDZIE SPOSOBEM NA ZYCIE I DALSZĄ REKLAME BIURA, JEGO ROZWIJANIE ORAZ SZKOLENIA. OCHRONA SRODOWISKA POPRZEZ WPROWADZENIE POMP CIEPLA, PANELI SLONECZNYCH ORAZ INNYCH ROZWIAZAN Z MOZLIWOSCIA JAKIE POSIADAJA KLIENCI I USYTUOWANIEM ICH DZIELEK.

CELEM JEST STWORZENIE BIURA KTÓRE BĘDZIE DOSTEPNE DLA KAZDEJ GRUPY WIEKOWEJ JAK I FINANSOWEJ, ELASTYCZNY DZIEN PRACY PRZYCIAGNIE KLIENTOW, PONIEWAŻ BIURO CZYNNEJ JEST TAKŻE POPOLUDNIAMI.

DO OSOIAGNIECIA CELU NIEZBEDNE JEST SFINANSOWANIE PROGRAMOW JAKIE SA POTRZEBNE DO PROJEKTOWANIA ARCHICAD ORAZ ARTLANTIS, N IZEBEDNY JEST TU TAKŻE KOMPUTER WYPOSARZONY W SPRZET KTÓRY POZWOLI NA SZYBKA I SPRAWNA PRACE.”

 tabela1

koszty wg załączonych ofert przez Wnioskodawcę (najtańsza oferta):

LAPTOP: 7 699,00 zł

ARCHICAD: 9 569,40 zł

ARTLANTIS: 3 310,00 zł

DRUKARKA: 9 840,00 zł

KOMPUTER: 10 599,00 zł

Suma kosztów wg załączonych ofert: 41 017,40 zł

tabela2

 

WYMIENIOME POZYCJE KOSZTOWE SA KALKULOWANE NA PODSTAWIE DZISIEJSZYCH CEN I SPOSOBU ROZLICZANIA.

Zakres protestu: od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR

  • Zarzut z protestu (przytoczony cytat, zachowana pisownia oryginalna):

„Ocena Rady LGD Regionu Kozła nawet w najmniejszym stopniu, z uwagi na niezwykłą oszczędność w słowach, nie pozwala na przedstawienie swoich racji mi jako wnioskodawcy. Szczerze mówiąc nie wiadomo co oceniała Rada i jakie są argumenty i wnioski.”

Stanowisko Rady:

Regulamin organu decyzyjnego, PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI SKŁADANYCH W RAMACH OGŁOSZEŃ O NABORACH WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA są to dokumenty dostępne na stronie internetowej LGD RK.

Wzór karty oceny formalnej i zgodności z PROW został udostępniony jako załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze nr 1/2022, Wnioskodawca otrzymał pismo informujące, że wniosek został niewybrany do realizacji z powodu niespełnienia warunku zgodności z LSR w zakresie: zgodność operacji z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji. Do pisma została załączona kserokopia uchwały Rady nr XXXXII/248/2022 z dnia 04.07.2022 r. zawierająca uzasadnienie oceny (załącznik nr 2 do protokołu).

Uwzględniając powyższe argumenty, zarzut z protestu jest bezzasadny.

  • Kolejny zarzut z protestu (przytoczony cytat, zachowana pisownia oryginalna):

„Biznesplan który złożyłam w ramach naboru wniosków był przygotowany samodzielnie i zapewne posiada liczne niedociągnięcia. Problemem jednak nie jest fakt niespełniania warunków LSR ale błędy rachunkowe i na nich LGD powinna skupić się podczas swojej oceny zgodności z LSR. Koszty jednostkowe jednoznacznie pokazują że wydatki stanowiące podstawę do wyliczenia kwoty pomocy są wyższe aniżeli 50 tys. zł. Rada LGD jednak podeszła do oceny bez analizy całości biznesplanu, skupiając się tylko na szczegółach, niestety obarczonych błędami rachunkowymi”

Stanowisko Rady:

Złożona przez Wnioskodawcę dokumentacja zawierała braki oraz dane z wniosku i załączników były rozbieżne, w związku z czym Wnioskodawca został wezwany pismem z dnia 11.06.2022 r. (załącznik nr 3 do protokołu) do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia dokumentów. Między innymi, w związku z błędami rachunkowymi, błędnym zsumowaniem oraz niespójnością kwot wydatków stanowiących podstawę wyliczenia kwoty pomocy wykazaną w Zakresie rzeczowo-finansowym operacji (tabela 7.1 Biznesplanu) z kwotami wynikającymi z załączonych ofert, Wnioskodawca został wezwany do złożenia wyjaśnień i doprecyzowania kwoty wydatków stanowiących podstawę wyliczenia kwoty pomocy.

Wnioskodawca złożył wyjaśnienia w piśmie z dnia 21.06.2022 r. (załącznik nr 4 do Protokołu) i oświadczył, że:

”wskazana kwota w tabeli 7.1 jest błędna, wpisana przez pomyłkę i złe obliczenie, poprawnie powinno tam być wpisane wydatki ogółem 41 017,40 zł, wydatki stanowiące podstawę do wyliczenia kwoty pomocy to także kwota w wysokości 41 017,40 zł, w tabeli 9.3 również kwota 41 017,40 zł. Poprawiona tabela dołączona (…)”

Wnioskodawca, pomimo wezwania do wyjaśnień, wskazuje kwotę wydatków stanowiących podstawę wyliczenia kwoty pomocy niezgodną z warunkami przyznania pomocy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1c ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) ciężar udowodnienia faktu spoczywa na podmiocie, który z tego faktu wywodzi skutki prawne, w związku z czym, Rada podtrzymuje stanowisko uznania wniosku za niezgodny z LSR z powodu niezgodności z programem PROW 2014-2020 w zakresie:

„VI.6 Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych”

„VIII.7 Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację”.

  • Kolejny zarzut z protestu (przytoczony cytat, zachowana pisownia oryginalna):

„Należy zaznaczyć iż ludzie z poza kręgu LGD nie są ekspertami w pisaniu biznesplanów czy aplikowaniu o środki z PROW. To biuro LGD jest zarówno przeszkolone jak i uzyskuje środki publiczne aby doradzać wnioskodawcom i pomagać im uzyskać dotacje, a nie działać przeciwko im.”

Stanowisko Rady i biura LGDRK:

Biuro LGD świadczy bezpłatne doradztwo potencjalnym beneficjentom, organizuje spotkania informacyjne/szkolenia w związku z prowadzonymi naborami wniosków, jednak Wnioskodawca p. Katarzyna Pokorska nie konsultowała wniosku ani biznesplanu z pracownikami biura LGDRK, nie skorzystała z doradztwa biura przed złożeniem wniosku, nie wzięła również udziału w zorganizowanym szkoleniu (w Kargowej w dniu 29.04. br.).

Pani Katarzyna Pokorska przyszła do biura LGD RK z wnioskiem i biznesplanem w przedostatnim dniu naboru, została zapytana przez pracownika czy sprawdzić wniosek i biznesplan, zaprzeczyła i odpowiedziała, że przyszła złożyć wniosek. Wniosek został zarejestrowany w dniu 10.05.2022 r. pod numerem 4/P/1/2022.

  • Kolejny zarzut z protestu (przytoczony cytat, zachowana pisownia oryginalna):

„ Co więcej LGD wchodzi w kompetencje Urzędu Marszałkowskiego, do którego biznesplan (po ocenie z kryteriami wyboru) z tymi błędami powinien trafić w celu dokonania jego korekty merytoryczno-finansowej. Ponieważ nie bardzo można odnieść się do oceny Rady LGD z uwagi na brak uzasadnienia merytorycznego oraz biorąc powyższe pod uwagę przede wszystkim w zakresie zaistniałych błędów rachunkowych w obliczeniach i zsumowaniach wnoszę o ponowną ocenę wniosku pod względem zgodności z LSR oraz oceny wniosku pod względem kryteriów wyboru.”

Stanowisko Rady:

Zgodnie z PROCEDURĄ OCENY I WYBORU OPERACJI SKŁADANYCH W RAMACH OGŁOSZEŃ O NABORACH WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA oraz Regulaminem organu decyzyjnego, wniosek który zostaje uznany za niezgodny z LSR, w tym niezgodny z Programem, w ramach którego jest planowana operacja, nie podlega ocenie według obowiązujących dla danego naboru kryteriów wyboru operacji. Uwzględniając powyższe argumenty, zarzut z protestu jest bezzasadny.

Po zapoznaniu się z wszystkimi zarzutami z wniesionego protestu, Rada zajmuje stanowisko dotyczące podtrzymania pierwotnej oceny wniosku i uznania operacji za niezgodną z LSR z powodu niezgodności z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji.

Uchwała w sprawie dotyczącej braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia w stosunku do uznania wniosku nr 4/P/1/2022 p. Katarzyny Pokorskiej za niezgodny z programem PROW na lata 2014-2022 i w związku z tym uznany za niezgodny z LSR, została podjęta jednogłośnie (załącznik nr 5 do protokołu).

Protest (załącznik nr 1 do protokołu), wniosek nr 4/P/1/2022 oraz dokumentacja z oceny wniosku wraz z pismem z dnia 11.06.2022 r. (załącznik nr 3 do protokołu) wzywającym Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia dokumentów wraz z odpowiedzią Wnioskodawcy (pismo z dnia 21.06.2022 r. - załącznik nr 4 do Protokołu) oraz stanowisko Rady, w formie uchwały, dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia (załącznik nr 5 do protokołu) zostaną przekazane do rozpatrzenia właściwej instytucji, czyli do Zarządu Województwa Lubuskiego.

1. Protokół z posiedzenia Rady dotyczącego zajęcia stanowiska w sprawie złożonego protestu

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2

4. załącznik nr 3

5. Załącznik nr 4

6. Załącznik nr 5

7. Stanowisko Rady LGDRK w sprawie protestu od oceny wniosku nr 4/P/1/2022 p. Katarzyny Pokorskiej - [PDF]

KULTURAPLAKAT WERNISAZ
Zapraszamy na wystawę przygotowaną przez Wojciecha Olejniczaka do galerii Stary Dworzec w Zbąszyniu.
Tytuł wystawy: Kultura czasu wolnego.
Otwarcie wystawy w dniu 5 sierpnia( piątek) o godz. 18:00. Czynna będzie do końca września w piątki soboty i niedziele.
W załączeniu - plakat informacyjny
pml plakat A3 z POWERemFirma Projector Marta Lewandowska realizuje na terenie powiatu: krośnieńskiego, świebodzińskiego, żarskiego, żagańskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego oraz Miasta Zielonej Góry, projekt pn. z POWER-em DO PRACY! dla osób poniżej 29 r.ż., w szczególności dla osób, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 w okresie pandemii COVID-19.
Pomagamy młodym ludziom w zdobyciu kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń zawodowych lub doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach a w konsekwencji w uzyskaniu zatrudnienia. Szkolenia zlecamy do przeprowadzenia lub wykupujemy na rynku. Sami nie organizujemy kursów, a jedynie uczestniczymy w ich organizacji, czy finansowaniu.  
Koszty związane z organizacją kursów i nadaniem kwalifikacji ponosi Projector Marta Lewandowska. Uczestnik projektu za udział w kursie otrzymuje od nas wynagrodzenie płatne ze środków projektu rzędu 10,43 zł „na rękę” za każdą godz. szkolenia. Ponadto pokrywamy koszty wymaganych badań lekarskich, egzaminów, NNW, dojazdów na szkolenia, czy opieki nad dzieckiem. W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego, mentora, czy też pośrednika pracy.
Projekt może objąć wsparciem również uchodźców z Ukrainy, którzy zamieszkali na terenie powiatu krośnieńskiego, świebodzińskiego, żarskiego, żagańskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego oraz Miasta Zielonej Góry.
 
Szczegóły:

e-mail: biuro@projector.net.pl
www. https://www.pml.net.pl/
https://www.facebook.com/zPOWEREMdoPRACY

logo lgdrk nowe 180Informacja nt. Badania Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych.

1. Pismo

2. Plakat

3. Ulotka - A5

4. Ulotka

DSC 0041Corocznie już od 23 lat w końcówce maja lub na początku czerwca organizujemy rajd rowerowy przebiegającymi szlakami turystycznymi po Regionie Kozła. Do udziału zapraszane są rodziny z dziećmi, bo zarówno trasa, jak i trudność w pokonywaniu kolejnych etapów są dostosowane do możliwości przeciętnego cyklisty, a tematyka rajdów zawiera w sobie nie tylko walor relaksacyjny, ale ma także elementy edukacyjne, poznawcze, a przede wszystkim integracyjne. Dlatego też na te przejażdżki rowerowe zgłaszają się prawie te same osoby, które uczestniczyły już wcześniej w tych wypadach, a niektórzy są z nami zaprzyjaźnieni od lat kilkunastu. Przykładem jest grupa cyklistów z Wolsztyna, składająca się z osób w wieku już senioralnym, ale dziarsko pokonująca wielokilometrowe odległości od startu do mety i jak ostatnio także do swoich miejsc zamieszkania. Średnia długość trasy wynosi około 35 – 40 km, ale większość dojeżdża na linię startu rowerem, rzadko z pomocą samochodu, a przecież trzeba jeszcze wrócić tego samego dnia do domu.

DSC 0308W dniu 9 czerwca 2022 r. zwołaniem Konferencji Podsumowującej w Podmoklach Małych zakończono realizację projektu współpracy o nazwie „Stacje Meteo”. Operacja ta , która miała na celu utworzenie na terenach szkół stacji meteorologicznych w formie ogródków prowadzona była przez : Lokalną Grupę Działania KOLD oraz Lokalną Grupę Działania Regionu Kozła. Efektem końcowym tego przedsięwzięcia było utworzenie 7 stacji meteo na obszarze Regionu Kozła oraz 8 stacji na obszarze LGD KOLD. O idei tego projektu i poszczególnych etapach jego realizacji pisaliśmy już w poprzednich wydaniach „Podkoziołka”, zatem tę informację poświęcimy tylko wydarzeniu kończącemu wspólny projekt.

285686340 1090904134795988 6911881837414586708 nGminny Konkurs Języka Angielskiego English Masters

Po chwilowej covidowej przerwie wróciliśmy z naszym zbąszyńskim konkursem języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych. Cieszymy się ogromnie, iż 3 czerwca w naszej Fiedlerówce, czyli w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu, odbył się 2. Gminny Konkurs Języka Anielskiego English Master pod honorowym patronatem Burmistrza Zbąszynia.

Poszczególne szkoły z naszej gminy reprezentowało troje uczniów w kategorii klas 4-6 oraz troje uczniów w kategorii klas 7-8. Był mały stres, wielkie emocje i wola walki o bycie tym NAJ… Ale nie będziemy trzymać Was w niepewności….i przedstawiamy wyniki.

Kategoria klas 4-6: 1. miejsce – Tymoteusz Kluj (Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu) 2. miejsce ex aequo – Gabriela Kardaszewska (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrośnicy) oraz Kacper Rzepa (Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu). Kategoria klas 7-8: 1. miejsce – Alicja Kromska (ZSP Nądnia) 2. miejsce – Aleksander Janowski (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyprostyni) 3. miejsce – Jakub Dajczak (Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu).