Uwaga - zmiana dotycząca konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

Wszyscy Beneficjenci (nie dotyczy premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej) korzystający ze wsparcia w ramach PROW 2014-2020 zobowiązani są zachowania warunków oraz trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców w ramach PROW powszechnie nazywany jest „zasadą konkurencyjności”.

Wydatki poniesione z naruszeniem zasady konkurencyjności mogą zostać uznane za niekwalifikowalne w całości lub w części, w zależności od wagi tego naruszenia. Należy więc zwrócić szczególną uwagę, na ich stosowanie.
 
Wytyczne w tym zakresie ujęte zostały w  rozporządzeniu MRiRW z 14.02.2018r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawchów zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. 2018, poz. 396) - USTAWA DO POBRANIA
 
Zmiana dotycząca konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Prosimy o zapoznanie się z inforamcjami zawartymi tu: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zmiana-dotyczaca-konkurencyjnego-trybu-wyboru-wykonawcow.html

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, są zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.
Portal jest dostępny pod adresem: www.portalogloszen.arimr.gov.pl


Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR jest możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.