szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

DSC 0478Sobotni marszobieg na orientację( 12.10.2019) był ostatnim wydarzeniem o charakterze sportowo – rekreacyjnym organizowanym w ramach projektu Triatlon turystyczny ,realizowanym przez trzy lokalne grupy działania – KOLD , Region Kozła i Krainę Lasów i Jezior z Leszna. Trasa marszobiegu wiodła z Chlastawy do Nądni, gdzie przed kuźnią Mariana Kwaśnego był punkt końcowy. Jeziorko Koźlarskie, gdzie zebrali się uczestnicy tej imprezy, stanowiło doskonałe tło dla wspólnego przedsięwzięcia, gdyż zostało zbudowane jako miejsce dla rekreacji i lokalnej turystyki. Do przygotowania trasy i specjalnych konkursów na poszczególnych punktach kontrolnych zaangażowano firmę z Moch – Adventure Sport Marek Galla. Uczestnicy zostali podzieleni na 8 zespołów, a ich liczebność zależała od ilości osób, które reprezentowały poszczególne LGD. Kargowa wystawiła trzy zespoły, KOLD aż cztery, a Leszno tylko jeden. Była nawet drużyna strażaków, która przyjechała razem z reprezentacją LGD KOLD. Po powitaniu zebranych pod wiatą nad jeziorkiem i przedstawieniu programu marszobiegu , przystąpiono do realizacji założonych zadań.

logo rk 180Stowarzyszenie Gmin RP Regionu Kozła

serdecznie zaprasza

na promocję książki „111 Podań i Legend Regionu Kozła”,

 która odbędzie się

15.10.2019 r.  o godz. 16:00

w Gminnym Ośrodku Kultury przy ulicy Gagarina 21 w Babimoście

 

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego w formie wsparcia w 2019 roku w obszarze rozwoju obszarów wiejskich na działanie "Lubuska Odnowa Wsi",  wynikającego z "Wojewódzkiego Programu Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku

INFORMACJA

 

69271906 3053424741394489 1688903564535005184 nW dniach od 17-20.09 uczniowie Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrośnicy wzięli udział w polsko-niemiecko-ukraińskiej wymianie młodzieży pod hasłem „Moja mała ojczyzna w czterech językach”.

Pierwszego dnia nasi uczniowie przywitali przyjaciół zza zachodniej granicy. Młodzież niemiecka wraz z naszymi uczniami integrowała się za pomocą języka angielskiego w Nowej Wsi Zbąskiej (Przystań wodna „u Marcina”). Opiekunowie obu grup młodzieży przygotowali na tę okazję specjalne zadania komunikacyjne, aby ułatwić integrację młodzieży po angielsku. Dało się wyczuć początkową nieśmiałość uczestników, lecz szybko złapali oni wiatr w żagle. Kolejnego dnia przybyli uczniowie z Ukrainy wraz z opiekunami. Pomimo niesprzyjającej pogody dzień był pełen wrażeń.

DSC 0175Tegoroczna, 45. Biesiada Koźlarska została destynowana Leonardowi Śliwie – muzykowi oraz animatorowi folkloru koźlarskiego, nauczycielowi, który poświęcał młodzieży najwięcej czasu. Powszechnie używano określenia „ Lordziu”, bo oznaczało to , że jest lubiany, ceniony , a jego opinie są uważane za godne uwagi i stosowania. Zaraził muzyką wielu młodych ludzi, którzy ideę kultury regionu teraz niosą innym, prezentując ją w muzyce, śpiewie, gwarze i budowie instrumentów. Leonarda Śliwę uczczono zasadzeniem dębu nieopodal Kładki Koźlarskiej przerzuconej przez Obrę. Zgromadzenie muzyków i publiczności było bardzo liczne, więc uroczystość ta, miała należną jej , godną oprawę. Biesiadę poprzedził Konkurs na Młodego Muzyka Ludowego, podczas którego jury starało się wyłowić najlepszych spośród licznej rzeszy zgłoszonych do konkursu.. Poniżej przedstawiamy wyniki w poszczególnych kategoriach.

DSC 0336W ramach projektu współpracy „ Triathlon turystyczny – innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR” w dniu 29 września odbył się zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania KOLD rajd pieszy połączony z grą miejską na trasie Lwówek – Wąsowo. Celem tego działania było poznanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych wybranych fragmentów Pojezierza Poznańskiego, propagowanie turystyki pieszej jako zdrowej i aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz krzewienie zamiłowania do krajoznawstwa. Organizatorzy ponadto założyli, że atrakcją podczas tego rajdu, na którym spotkali się przedstawiciele dwóch pozostałych partnerów projektu, tj. Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła i Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior będzie popularyzacja „ wielkopolskich gier zapomnianych”.

logo lgdrk nowe 180Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK) informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego PROW 2014-2020

 

I. Zakres tematyczny operacji:                           

Podejmowanie działalności gospodarczej (z wyłączeniem działalności związanych z rolnictwem, leśnictwem, rybołówstwem i łowiectwem) w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym lokalną strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną w rozumieniu art. 2 pkt. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320)

logo lgdrk nowe 180Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK) informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW 2014-2020

I. Zakres tematyczny operacji:                           

Rozwijanie działalności gospodarczej (z wyłączeniem działalności związanych z rolnictwem, leśnictwem, rybołówstwem i łowiectwem) w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym lokalną strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną w rozumieniu art. 2 pkt.19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320)

logo lgdrk nowe 180Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK) informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

I. Zakres tematyczny operacji:           

Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej

W ramach zakresu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570)

logo lgdrk nowe 180Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK) informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego PROW 2014-2020

I. Zakres tematyczny operacji:           

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

W ramach zakresu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570)

zus 123-27 września 2019 r. Oddział ZUS w Zielonej Górze organizuje Tydzień Przedsiębiorcy. Wydarzenie to kierujemy do przedsiębiorców, a także osób, które planują otworzyć działalność gospodarczą. W trakcie wydarzenia zapraszamy do udziału w bezpłatnych seminariach, które przeprowadzimy w placówkach naszego Oddziału oraz w siedzibie Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

INFORMACJA

HARMONOGRAM