UWAGA! ZMIANY W DOKUMENTACH APLIKACYJNYCH I ROZLICZENIOWYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

 

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

 

1. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA Członka Zwyczajnego, Sektor Publiczny - Osoba fizyczna

2. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA Sektor Gospodarczy – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

3. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA Członka Zwyczajnego Sektor Społeczny. Osoba fizyczna – mieszkaniec obszaru LGDRK

4. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA Sektor Gospodarczy – osoba prawna wpisana do KRS

5. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA Sektor Publiczny – osoba prawna

6. Podejmowanie działalności gospodarczej

7. Rozwijanie działalności gospodarczej

8. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

9. Lokalne kryteria wyboru

10. PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI SKŁADANYCH W RAMACH OGŁOSZEŃ O NABORACH WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

11. Wniosek o wpis do ewidencji producentów - do wypełnienia ręcznego

12. Wniosek o wpis do ewidencji producentów - do wypełniania w formie elektronicznej

Uwaga, jeżeli otwierają Państwo formularz wniosku w przeglądarce innej niż Internet Explorer prosimy o zapisanie dokumentu na pulpicie.

13. Instrukcja wypełniania wniosku

14. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407 2013 (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.)

15. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 360 2012 - dla przedsiębiorcy wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym

16. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji [PDF]

17. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji [EXCEL]

18. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

19. Operacje własne