Rozwijanie działalności gospodarczej

Dla kogo ?

Kto może ubiegać się o pomoc?

- Osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, prowadząca działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa, wpisaną do CEIDG pod adresem znajdującym się na obszarze realizacji LSR.

- Spółki cywilne, których wszyscy wspólnicy spełniają warunki określone powyżej dla osoby fizycznej.

- Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa nadaje zdolność prawną, mające siedzibę na obszarze realizacji LSR, z wyłączeniem spółek kapitałowych w organizacji.

- osoba prawna, jeżeli siedziba / oddział osoby prawnej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR pod warunkiem, że Wnioskodawca w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 
 

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

1. działalność gospodarcza w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa jest wpisana do CEIDG pod adresem znajdującym się na obszarze realizacji LSR, który obejmuje 6 gmin wiejskich i wiejsko – miejskich w 3 powiatach woj. lubuskiego oraz 2 powiatach woj. wielkopolskiego:

a) w powiecie świebodzińskim gminy: Zbąszynek

b) w powiecie międzyrzeckim: gminy Trzciel

c) w powiecie zielonogórskim:

- Babimost,

- Kargowa,

d) w powiecie wolsztyńskim : Siedlec

e) w powiecie nowotomyskim: gmina Zbąszyń

2. Rozwinięcie działalności gospodarczej – mikro lub małego przedsiębiorstwa – związane jest z utworzeniem przynajmniej jednego miejsca pracy lub z utrzymaniem istniejącego miejsca pracy, co przyczyni się:

a) poprawy życia mieszkańców – w przypadku rozwinięcia działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług konsumenckich,

b) większego wykorzystania lokalnych zasobów – w przypadku działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania i/lub przetwarzania lokalnych surowców i/lub produktów,

c) rozwoju turystyki – w przypadku działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.

3. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,

4. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po realizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

5. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,

6. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, 
które mają zastosowanie do tej operacji,

7. Podmiot ten wykaże, że:

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,

e) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

Jaką pomoc można uzyskać?

1. Rozwijanie działalności gospodarczej – mikro lub małego przedsiębiorstwa, związanej z utworzeniem przynajmniej jednego miejsca pracy:

- Dofinansowanie do 300 000 zł, stanowiące nie więcej niż 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w formie refundacji po zakończeniu etapu lub operacji.

- Minimalny koszt całkowity operacji to 50 000 zł.

- Łączna maksymalna wartość pomocy w ramach PROW 2014-2020 dla jednego beneficjenta wynosi 300 000 zł.

2. Rozwijanie działalności gospodarczej – mikro lub małego przedsiębiorstwa, mające na celu utrzymanie istniejącego miejsca pracy:

- Dofinansowanie do 25 000 zł, stanowiące nie więcej niż 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w formie refundacji po zakończeniu etapu lub operacji.

- Minimalny koszt całkowity operacji to 50 000 zł.

- Łączna maksymalna wartość pomocy w ramach PROW 2014-2020 wynosi 300 000 zł.

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020

 

Dokumenty do pobrania - Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

UWAGA! ZMIANY W DOKUMENTACH APLIKACYJNYCH I ROZLICZENIOWYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) - otwórz
 • Biznesplan (inkubator) - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz
4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

Uwaga!
11.06.2018 r. została udostępniona wersja 7z: umowy o przyznaniu pomocy

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z) - otwórz

Uwaga!
31.05.2019 r. została udostępniona umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) - otwórz

8) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

Uwaga!
05.06.2019 r. został udostępniony wniosek o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 4z

9) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z - otwórz

10) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

 

Poprzednie wersje dokumentów aplikacyjnych oraz umów o przyznaniu pomocy znajdują się w
Dokumentach archiwalnych

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc/archiwalne-dokumenty.html