szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

logo lgdrk nowe 180Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD RK -  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zwołuję Walne Zebranie Członków na dzień 31 maja 2023 r. (środa) na godz. 16.30 – pierwszy termin, drugi termin – godz. 16.45, które odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Kosieczynie, ul. Główna 42

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad – powitanie zebranych
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
 1. Przedstawienie informacji o działalności Stowarzyszenia w roku 2022
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu
 4. Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdania: merytoryczne i finansowe Zarządu oraz uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium
 5. Podjęcie uchwały o wprowadzeniu zmian w statucie
 6. Podjęcie uchwały o zmianach w składzie Rady i Komisji Rewizyjnej
 7. Przedłożenie założeń LSR na lata 2024 – 2027
 8. Dyskusja nad przedłożonymi założeniami LSR
 9. Sprawy różne i wolne wnioski
 10. Zamknięcie obrad

                                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                                                                       Witold Silski

Obecność członków LGD RK – obowiązkowa ze względu na konieczność zatwierdzenia uchwał absolutoryjnych i zmieniających składy władz Stowarzyszenia.

Przed obradami zapraszamy członków LGD na posiłek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kosieczynie