Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła

Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła posiada status Stowarzyszenia, została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 18 maja 2006 r. pod numerem: 0000257273. 

Zgodnie z § 1 Statutu Stowarzyszenia jest ono dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, o celach niezarobkowych, mającym na celu:

a) Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
b) Aktywizowanie ludności wiejskiej;
c) Realizację lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD);
d) Podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom;
e) Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000.


Proces budowania partnerstwa w ramach Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła rozpoczął się już w roku 1995, kiedy to siedem gmin położonych wzdłuż rzeki Obry postanowiło zawiązać stowarzyszenie dla realizacji wspólnych działań kulturalnych, sportowych, turystycznych i gospodarczych. Utworzone wtedy zrzeszenie nazwano Stowarzyszeniem Gmin RP Region Kozła, od nazwy instrumentu ludowego powszechnie stosowanego w tym obszarze. W roku 2006 z inicjatywy tego Stowarzyszenia doszło do powołania Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła. Zebranie założycielskie odbyło się 19 kwietnia 2006 r. w Babimoście. W spotkaniu tym uczestniczyło 47 osób reprezentujących 3 sektory tzn. gospodarczy, publiczny i społeczny, które wyłoniły spośród siebie organy Stowarzyszenia oraz uchwaliły pierwszy statut. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zostało zarejestrowane w dniu 18 maja 2006 r. co umożliwiło rozpoczęcie przygotowań do aplikowania o środki finansowe w ramach programu Leader. 

Pierwszy projekt w ramach I Schematu został zrealizowany na kwotę 56 000 zł, a jego najważniejszym efektem było opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz systematyczne zwiększanie liczby członków działających w Stowarzyszeniu, spośród których wyłoniła się grupa osób aktywnie przygotowujących Stowarzyszenie do udziału w II Schemacie programu Leader. W okresie tym przygotowano również wniosek o środki w ramach projektu Leader + II Schemat na kwotę 738 200 zł. 

Po podpisaniu 19 lutego 2007 r. umowy z Fundacją FAPA o dofinansowanie projektu „Region Kozła inny niż wszystkie” przystąpiono do działań, mających na celu realizację projektów związanych z promocją obszarów wiejskich, mobilizowaniem lokalnej społeczności do wzięcia udziału w działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz upowszechnianiu i wymianie informacji o inicjatywach aktywizujących ludność. Projekt ten obejmował wszystkie gminy należące do Regionu Kozła i był realizowany od stycznia 2007 r. do 14 kwietnia 2008 r. Podczas różnorodnych operacji, warsztatów, szkoleń, działań promocyjnych oraz imprez integracyjnych angażowano znaczną liczbę mieszkańców, jego trwałym efektem jest wiele materiałów i opracowań, które będą wykorzystywane w kolejnych latach funkcjonowania Stowarzyszenia. Jednym ze znaczących działań było wypracowanie koncepcji jednolitej marki Regionu Kozła, która stanie się wspólnym znakiem obszaru objętego LSR.

W trakcie prowadzonych operacji przygotowywano założenia wstępne do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, która w oparciu o nadrzędne zasady współpracy pomiędzy sektorami gospodarczym, publicznym i społecznym będzie drogowskazem dla społeczności zamieszkującej obszar LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.