Uwaga - zmiana dotycząca konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

Wszyscy Beneficjenci (nie dotyczy premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej) korzystający ze wsparcia w ramach PROW 2014-2020 zobowiązani są zachowania warunków oraz trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców w ramach PROW powszechnie nazywany jest „zasadą konkurencyjności”.

Wydatki poniesione z naruszeniem zasady konkurencyjności mogą zostać uznane za niekwalifikowalne w całości lub w części, w zależności od wagi tego naruszenia. Należy więc zwrócić szczególną uwagę, na ich stosowanie.

Wytyczne w tym zakresie ujęte zostały w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznejhttp://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/106/1

Zachęcamy do skorzystania z poradnika opracowanego przez Witrynę Wiejską dotyczącego stosowania zasady konkurencyjności obowiązującej wszystkich beneficjentów wsparcia udzielanego na zasadzie refundacji ze środków PROW na lata 2014-2020:

Poradnik - zasada konkurencyjności

 

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, są zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.
Portal jest dostępny pod adresem: www.portalogloszen.arimr.gov.pl


Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR jest możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Szczegółowe informacje dotyczące zachowania zasady konkurencyjności oraz przygotowania wniosku o nadanie uprawnień do portalu ARiMR dostępne są w załączonych poniżej prezentacjach.


Prezentacja konkurencyjność

Prezentacja wniosek do portalu ARiMR