szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD RK -  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 9 listopada 2017 r. (czwartek)na godz. 16.00 – pierwszy termin, drugi termin – godz. 16.15, które odbędzie się w Centrum Kultury i Folkloru Dąbrówka Wlkp., ul. Piastowska 37

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

3. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza obrad

4. Przedstawienie informacji o działalności Stowarzyszenia w roku 2017

5. Przedstawienie propozycji zmian w LSR

6. Podjęcie uchwały zatwierdzającej zaproponowane zmiany w LSR

7. Sprawy różne i wolne wnioski

8. Zamknięcie obrad

Obecność członków LGD RK – obowiązkowa ze względu na konieczność zatwierdzenia zmian w LSR

       Proponowane zmiany zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.lgdrk.pl w dziale: Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 – tekst LSR na lata 2014-2020.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach związanych z wprowadzanymi zmianami do Lokalnej Strategii Rozwoju

      

Prezes Zarządu

Witold Silski