szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

W dniu 22 grudnia w Dąbrówce Wlkp. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła, podczas którego został przyjęty dokument o nazwie: „ Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” zwana Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020. W zebraniu uczestniczyło ponad 50 % członków Stowarzyszenia, wobec czego wszystkie uchwały były prawomocne.

Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD RK -  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 22 grudnia 2015 r. na godz. 16.00 – pierwszy termin, drugi termin – godz. 16.15, które odbędzie się w Centrum Kultury i Folkloru (za Szkołą Podstawową) w Dąbrówce Wlkp. , ul. Piastowska 37

Tegorocznej 41. Biesiadzie Koźlarskiej towarzyszyły różnorodne wydarzenia, wzbogacające to doroczne święto kultury i folkloru. Zaczęło się od Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych Regionu Kozła zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Zbąszyniu przy wsparciu finansowym Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła. Konkurs był tematycznie powiązany z Biesiadą, a jego rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom odbyło się na scenie biesiadnej w niedzielne popołudnie. Drugim wydarzeniem było zorganizowanie wystawy fotograficznej Etnografowie .. Wystawie prac fotograficznych z archiwum etnograficznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu towarzyszył wykład dr Marty Machowskiej – pracownika naukowego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Zwiedzający wystawę prezentującą badania nad kulturą ludową i folklorem Zbąszynia a także okolic mogli również posmakować regionalnych potraw przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Stefanowie.

Na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła, które odbyło się w dniu 22 września w Zbąszynku podjęto szereg uchwał istotnych dla dalszej działalności Stowarzyszenia. Jedną z nich było wprowadzenie zmiany w Statucie określającej zasady reprezentacji w Radzie Decyzyjnej, będącej organem LGD zajmującym się wyborem projektów do dofinansowania. Ustalono, że Rada będzie liczyła 7 osób, a w jej składzie znajdą się 3 osoby reprezentujące czynnik społeczny oraz po dwie osoby reprezentujące czynnik gospodarczy i publiczny.

Konsekwencją tego zapisu było wybranie w skład Rady członków Stowarzyszenia posiadających doświadczenie z zakresu oceny wniosków unijnych. Ustalono, że co najmniej 50% członków Rady powinno spełniać to kryterium, a przed rozpoczęciem swojej działalności wszyscy zostaną poddani szkoleniom zakończonym egzaminem. W skład Rady weszli:

Kontynuujemy tradycje!

(wyniki konkursu plastycznego dla dzieci szkół podstawowych)

Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła jest organizatorem konkursu plastycznego „Kontynuujemy tradycje” dla uczniów szkół podstawowych Regionu Kozła. Na pierwszą edycję konkursu wpłynęły bardzo interesujące prace, pokazujące kreatywność i artystyczne zacięcie autorów, co bardzo ucieszyło organizatorów. Otrzymaliśmy prace plastyczne z dziesięciu szkół podstawowych z Regionu Kozła (Brójce - 10, Dąbrówka Wlkp. - 2, Nądnia - 8, Zbąszyń - 63, Łomnica - 15, Siedlec - 19, Nowe Kramsko - 12, Zbąszynek - 7, Przyprostynia - 12 i Strzyżewo - 24), natomiast informacja o konkursie rozesłana była do dziewiętnastu placówek.

W związku z pożarem w Dąbrówce Wlkp. istnieje konieczność przeniesienia Walnego Zebrania Członków LGD RK w inne miejsce. Zapraszamy w dniu 22 września o godz. 16:00 do sali w Domu Kultury w Zbąszynku. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Prezes Zarządu LGD RK - Witold Silski

W związku z pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Regionu Kozła na lata 2014 -2020, zachęcamy do zgłaszania pomysłów, które mogłyby być realizowane przez LGD w ramach wspomnianej strategii. Zadania te muszą być zgodne z umieszczonymi w strategii celami i służyć mieszkańcom całego Regionu Kozła, integrować i aktywizować, przyczyniać się do rozwoju regionu lub podnoszenia kwalifikacji, tworzenia i rozwijania miejsc pracy. O umieszczeniu pomysłu w strategii zadecyduje Zarząd LGD po przeanalizowaniu zgodności z celami, krajowymi i unijnymi aktami prawnymi oraz możliwościami finansowymi.
 

Spotkanie konsultacyjne poświęcone przygotowaniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Regionu Kozła na lata 2014 – 2020 , które zakończyło cykl tzw. moderowanych konsultacji otwartych z przedstawicielami społeczności gminnych, odbyło się w dniu 10.09 w Zbąszyniu. Podobnie jak spotkanie z poprzedniego dnia w Siedlcu miało charakter zajęć seminaryjnych, podczas których starano się określić główne cechy Regionu, zwracając uwagę na jego specyfikę, mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, by w części końcowej spróbować nakreślić najważniejsze problemy do rozwiązania oraz przedsięwzięcia prowadzące do zrealizowania założonych celów.

Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD RK -  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 22 września 2015 r. na godz. 16.00 – pierwszy termin, drugi termin – godz. 16.15, które odbędzie się w Centrum Kultury i Folkloru (za Szkołą Podstawową) w Dąbrówce Wlkp., ul. Piastowska 37.