szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

TRZCIEL. Wielki sukces dziewczyny z Regionu! Na Igrzyskach w Rio de Janeiro zdobyła brąz. Więcej takich! Monika Michalik, wychowanka klubu Orlęta Trzciel i trenerów Piotra Troczyńskiego i Mieczysława Kurysia, obecnie zawodniczka Grunwaldu Poznań, zdobyła brązowy medal w zapasach w stylu wolnym w kategorii 63 kg na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. To piękny sukces i pierwszy olimpijski medal Moniki, która jest wielokrotną mistrzynią Polski oraz medalistką Mistrzostw Świata i Europy. Gratulujemy i dziękujemy.

Umtrz

- Tak naprawdę to myśmy powinni wygrać z drużyną Artystów, gdyż obie bramki strzelili nasi ludzie - śmieje się Zdzisław Krupa, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Pan Zdzisław mówi o meczu piłkarskim - zresztą kolejnym ciekawym wydarzeniu po niedawnej Lidze Mistrzów Oldbojów - jaki rozegrała drużyna Aktorów scen polskich z reprezentacją Babimostu. Spotkanie miało oczywiście charakter rozrywkowy, ale stadion zapełnił się do ostatniego miejsca na krytej trybunie. Ba, miejsc jest ponad 500, a tłum wyglądał na co najmniej tysięczny.

Powodem takiego zgromadzenia było nietypowo obchodzone Święto Lotnictwa. W Babimoście, gdzie lotnicy stacjonowali wiele lat po II wojnie, gdzie nadal (choć na potrzeby cywilne) czynne jest lotnisko, taka impreza jest właściwie coroczną normalnością.

DĄBRÓWKA WLKP. Grupa muzyków, gawędziarzy, śpiewaków z Dąbrówki Wlkp. uczestniczyła w 50 Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej (10 - 14 sierpnia).

Tegorocznymi laureatami zostali i pięknie się zaprezentowali promując gminę Zbąszynek: grupa śpiewacza „Dąbrowieckie Panienki” i śpiewak solista Hubert Wittke. Otrzymali oni wyróżnienie. Oliwier Niemiec - solista, zagrał na koźle białym zajął drugie miejsce, a Piotr Bimek, też solista, grał na koźle białym również zajmując drugie miejsce. Z kolei Maja Bimek, gawędziarka, gwarą opowiedziała o dąbrowieckim weselu; zajęła trzecie miejsce. ponadto Ferdynand Niemiec przedstawił mowę starosty weselnego i podobnie zajął drugie miejsce.

Operator Programu Równać Szanse - Stowarzyszenie Instytut Zachodnia z Poznania zaprasza do udziału w konkursie fundacje i stowarzyszenie, w tym OSP, a także domy kultury i biblioteki z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Izabela TomczykBABIMOST. Pomagamy Izie Tomczyk, rodowitej babimojszczance, która chce napisać o ważnym obiekcie swego miasta. O popularnej ongiś... „Babimojszczance”. Pomożecie?

Izabela Tomczyk jest studentką konserwatorstwa na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podjęła się ważnego zadania - opisania dziejów hotelu i restauracji stojącej na rozjeździe ulic wiodących z centrum w kierunku na Kargowę i Wolsztyn. Iza opowiada o tym, że lubi ten nietypowy budynek, kiedyś tak ważny dla miasta i jego mieszkańców. I żal jej, że dziś gmach stoi pusty i opuszczony. Że nie ma inwestora, który coś zorganizowałby w historycznych wnętrzach. Niekoniecznie od razu restaurację, bo chyba by się nie utrzymała.

 

 

 

 

 

Izabela Tomczyk.

Zachęcamy do zagłosowania w ramach plebiscytu National Geographic: "7 nowych cudów Polski" na wybrany przez siebie lubuski "cud".

ZBĄSZYŃ. Klub honorowych dawców krwi „Cenne Krople” zaprasza mieszkańców miasta i gminy do licznego udziału w akcji krwiodawstwa w niedzielę, 21 sierpnia.

Punkt poboru krwi znajdować się będzie w Domu Katolickim. Rejestracja dawców w godzinach 9-14. Krew mogą oddać wszystkie zdrowe osoby w wieku 18-65 lat. Przed zgłoszeniem się do punktu poboru krwi należy zjeść lekkie śniadanie, pić zwiększone ilości płynów (najlepiej czystej wody), zabrać z sobą dokument tożsamości. Na krwiodawców zawsze można liczyć, bo w chorobie potrzebna szczególna pomoc.

Kto może ubiegać się o pomoc?

1. Osoby prawne posiadające siedzibę na obszarze wiejskim objętym LSR, będące jednostką samorządu terytorialnego z wyłączeniem województwa.

2. Osoby fizyczne pełnoletnie, będące obywatelami państwa członkowskiego UE, mające miejsce zamieszkania na obszarze LSR.

3. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli jej oddział lub siedziba znajduje się na obszarze objętym LSR.

Pomocy udziela się na realizację przedsięwzięcia „rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, przez które rozumie się m.in.:

- Obiekty umożliwiające aktywny wypoczynek,

- Obiekty umożliwiające wspólny wypoczynek i integrację mieszkańców,

- Obiekty infrastruktury kulturalnej, w tym sale wiejskie, place zabaw

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

1. zostanie wybudowany jeden lub kilka ogólnodostępnych, niekomercyjnych obiektów turystycznych i/lub rekreacyjnych, co przyczyni się do poprawy życia mieszkańców

2. zostanie wybudowany lub przebudowany obiekt infrastruktury społecznej służący integracji i aktywizacji

3. obiekt/obiekty infrastruktury wymienione w punktach 1 i 2 zostaną wybudowane na obszarze realizacji LSR, który obejmuje 6 gmin wiejskich i wiejsko – miejskich w 3 powiatach woj. lubuskiego oraz 2 gminy z woj. wielkopolskiego:

a) w powiecie świebodzińskim gminy: gmina Zbąszynek

b) w powiecie międzyrzeckim: gmina Trzciel,

c) w powiecie zielonogórskim: gminy Babimost i Kargowa

d) w powiecie wolsztyńskim woj. wielkopolskiego – gmina Siedlec

e) w powiecie nowotomyskim woj. wielkopolskiego – gmina Zbąszyń

4. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po realizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

5. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,  z wyjątkiem operacji realizowanej przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013 (Wydatki współfinansowane przez EFRROW nie są współfinansowane

w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności
lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego)

6. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji.

Jaką pomoc można uzyskać?

refundacja do 300 000 zł, nie więcej niż 90 % kosztów kwalifikowalnych operacji, w przypadku jednostek sektora finansów publicznych do 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji bez limitu

Minimalny koszt całkowity operacji to 50 000 zł.

 

Dokumenty do pobrania - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

 

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Materiały

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4 [PDF]

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z [XLSX]

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących [PDF]

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących [XLSX]

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy​_4z

2) Biznesplan (wersja 4z)

Materiały

Biznesplan 4z [DOCX]
Biznesplan 4z [PDF]
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 4z
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa produktów rolnych 4z
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych - tabele finansowe 4z
Biznesplan tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu 4z

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z

Materiały

Oświadczenie 4z [PDF]
Oświadczenie 4z [XLS]
Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

Materiały

Umowa o przyznaniu pomocy
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)
Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa
Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa
Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Materiały

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji
Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością
Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Materiały

Wniosek o płatność 4z [PDF]
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania [PDF]
Wniosek o płatność 4z [XLSX]
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania [XLSX]
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Materiały

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji [XLSX]
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji [PDF]
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji
 

8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Materiały

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX

logo rkARiMR udostępniła wzory umów i wniosków o przyznanie pomocy:

- na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

13 sierpnia (w sobotę) rozpoczynamy długi weekend w Zbąszyniu nowym projektem, którego celem jest propagowanie aktywnego sposobu wypoczynku wśród ludzi w różnym wieku. Do zabawy zapraszamy wszystkich: sport, muzyka i film może łączyć pokolenia. Niech zbąszyńska „Aktywna plaża” będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu z rodziną i znajomymi. Wszystkie imprezy tego dnia będą miały miejsce na plaży w „Łazienkach” i na wszystkie obowiązuje wstęp wolny.