szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

logo lgdrk nowe 180Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD RK -  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zwołuję Walne Zebranie Członków na dzień 23 września  2022 r. (piątek) na godz. 16.00 – pierwszy termin, drugi termin – godz. 16.15, które odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Kosieczynie, ul. Główna 42.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
3. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza obrad
4  Zatwierdzenie porządku obrad
5. Przedstawienie informacji o działalności Stowarzyszenia  w roku 2021
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami
9. Podjęcie uchwał zatwierdzającej sprawozdania: merytoryczne i finansowe Zarządu
10. Podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium
11. Podjęcie uchwały o wyborze członka Zarządu z gminy Zbąszyń
12. Sprawy różne i wolne wnioski
13. Zamknięcie obrad


Prezes Zarządu
Witold Silski

Obecność członków LGD RK – obowiązkowa ze względu na konieczność zatwierdzenia uchwał absolutoryjnych i o wyborze członka Zarządu.


Po obradach zapraszamy członków LGD na posiłek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kosieczynie