szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

logo lgdrk nowe 180

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu

Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła

                                                                                           

Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD RK -  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zwołuję Walne Zebranie Członków na dzień 30 czerwca 2021 r. (środa) na godz. 16.00 – pierwszy termin, drugi termin – godz. 16.15, które odbędzie się w Centrum Kultury i Folkloru Dąbrówka Wlkp., ul. Piastowska 37

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

3. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza obrad

4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej

5. Zatwierdzenie porządku obrad

6. Przedstawienie informacji o działalności Stowarzyszenia w roku 2020

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2020

8.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami

10. Podjęcie uchwał zatwierdzającej sprawozdania: merytoryczne i finansowe Zarządu

11.Podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium

12. Sprawy różne i wolne wnioski

13. Zamknięcie obrad

Prezes Zarządu

Witold Silski