Drukuj

logo lgdrk nowe 180Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK) informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego PROW 2014-2020

I. Zakres tematyczny operacji:           

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

W ramach zakresu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570)

 

II. Limit środków dostępnych w naborze:            300 000,00 zł

III. Termin składania wniosków:                          16.10.2019 r. – 30.10.2019 r.

IV. Miejsce  składania wniosków:                        Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła

                                                                            Rynek 16 66-120 Kargowa

                                                                            od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00

V. Forma i tryb złożenia wniosku:                       wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami

                                                                           w 3 egzemplarzach  (1 oryginał i 2 kopie) w wersji papierowej

                                                                           i wersję elektroniczną wniosku (tożsamą z wersją papierową)

                                                                           na płycie CD/DVD  składa się bezpośrednio w Biurze LGDRK – osobiście
                                                                          albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną

VI. Formy wsparcia:                                           refundacja do 300 000 zł, nie więcej niż 90 % kosztów kwalifikowalnych operacji, w przypadku jednostek 

                                                                           sektora finansów publicznych do 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji bez limitu

VII.    Warunki udzielenia wsparcia:

1. Spełnienie wymogów oceny formalnej i zgodności z PROW, zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia, w tym:

a) Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu

b) Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze

c) Zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW
na lata 2014-2020

2. Realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR przez osiąganie wskaźników zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia)

3. Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, które są wymienione w formie listy dokumentów w załączniku nr 2 do ogłoszenia

4. Uzyskanie wymaganego minimum punktowego w ramach oceny według Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji, które stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia

Pozostałe warunki udzielania wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.1570 z późn. zm.).

VIII. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia

IX. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji zawarta jest  w załączniku nr 2 do ogłoszenia

X. Informacja o miejscu  udostępnienia dokumentów:

Dokumenty, takie jak:

-        Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła (LSR),

-        formularz wniosku o udzielenie wsparcia,

-        formularz wniosku o płatność,

-        formularz umowy o udzielenie wsparcia,

-        lokalne kryteria wyboru,

-        procedura oceny i wyboru operacji

udostępnione są na stronie internetowej Stowarzyszenia LGDRK www.lgdrk.pl

Informacje na temat naboru udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła

Rynek 16 66-120 Kargowa.

Pytania można również kierować na adres e-mail: biuro@lgdrk.pl lub telefonicznie: 68 35 25 230.

Załączniki:

  1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy (Zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze nr 4/2019)
  2. Lista wymaganych dokumentów (Zał. nr 2 do ogłoszenia o naborze nr 4/2019)
  3. Lokalne kryteria wyboru (Zał. nr 3 do ogłoszenia o naborze nr 4/2019)
  4. Karta oceny formalnej i zgodności z PROW (Zał. nr 4 do ogłoszenia o naborze nr 4/2019)
  5. Klauzula RODO (Zał. nr 5 do ogłoszenia o naborze nr 4/2019)