Drukuj

DSC 0013Po czteroletniej kadencji zostały przeprowadzone w LGD Regionu Kozła statutowe wybory do organów Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków, które odbyło się 15 maja w Dąbrówce Wlkp. oceniło dotychczasową działalność Zarządu LGD oraz gospodarkę finansami Stowarzyszenia i postanowiło dokonać skwitowania ustępującemu Zarządowi. Zanim nastąpił ten moment, prezes Witold Silski przedstawił sprawozdanie z wykonania zatwierdzonych uprzednio zadań i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Członkowie LGD zostali poinformowani o tym, że wszystkie ustalone formy aktywizacji lokalnego społeczeństwa oraz zaplanowane na te działania środki zostały wykorzystane w sposób optymalny, a wskaźniki przewidziane w LSR zostały osiągnięte. Spośród zaplanowanych zadań, które zrealizowano zgodnie z wymogami LSR na uwagę zasługują następujące:

 

  1. Wsparcie finansowe - na rozwój infrastruktury kulturalnej - wybrano 4 wnioski (4 złożone) na kwotę 310 000 zł.

- nabór na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – wybrano 3 wnioski (3 złożonych) na kwotę 390 000 zł.

- nabór na rozwijanie działalności gospodarczej - na 14 wniosków złożonych, rada wybrała 10, na kwotę 970.000 zł., a 4 były poza limitem środków,

  1. Udział w projekcie współpracy z 12 innymi lgd i wykonanie tzw. mobilnej aplikacji turystycznej na telefony – 66 500,00 zł
  2. Podpisanie umowy na realizację projektu współpracy o nazwie „Triathlon turystyczny” z dwoma innymi lgd na kwotę 66 300,00 zł
  3. Zorganizowanie wydarzeń w ramach aktywizacji: coroczny Bieg Integracyjny Regionu Kozła przy współpracy z Klubem Biegacza Bakcyl z Babimostu, Gala Regionu Kozła przeprowadzona wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Region Kozła, Rajd Rowerowy Regionu Kozła, a także tradycyjnie wsparto Konkurs matematyczny „Omega” organizowany przez Liceum Garczyńskiego w Zbąszyniu dla młodzieży gimnazjalnej w Regionu Kozła, Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Regionu Kozła, Konkurs Młodego Muzyka Ludowego, Konkurs Plastyczny „Kontynuujemy Tradycję” oraz reaktywowane po długiej przerwie zawody sportowo – pożarnicze, które odbyły się w Trzcielu łącznie z zawodami gminnymi we współorganizacji ze Stowarzyszeniem Gmin.

LGD pozyskało ponadto zewnętrzne środki z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 11 tys. zł na wydanie opracowania pt. ”Portrety Regionu Kozła” oraz otrzymało wsparcie na kwotę 7 000,00 zł przeznaczoną na zakup instrumentów dla młodych adeptów sztuki ludowej. Przekazanie tych instrumentów ( kozioł, klarnet i skrzypce) nastąpiłow Zbąszyniu podczas benefisu 60 – lecia powstania Stowarzyszenia Muzyków Ludowych. Z przedstawionego przez Zarząd bilansu wynikało, że w roku 2018 wydatkowano 327.408,21 zł, a Komisja Rewizyjna stwierdziła, że ubiegłoroczny budżet został zrealizowany zgodnie z przyjętymi w Stowarzyszeniu zasadami polityki finansowej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zdzisław Krupa wnioskował o udzielenie Zarządowi absolutorium. Uchwały związane z przyjęciem sprawozdań i wykonaniem budżetu zostały podjęte jednomyślnie.

W związku z upływem czteroletniej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej należało dokonać wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Na wniosek prowadzącego obrady Witolda Silskiego głosowano za przyjęciem dotychczasowego składu osobowego. Zaproponowana przez burmistrza Trzciela Jarosława Kaczmarka opcja wprowadzenia innej osoby z gminy Trzciel do Zarządu nie znalazła poparcia i większością głosów wybrano Zarząd w dotychczasowym składzie. Nie zmienił się też dotychczasowy skład osobowy Komisji Rewizyjnej. Obydwa statutowe ciała dokonają w ciągu następnego tygodnia podziału funkcji przewidzianych Statutem.

W dalszej części obrad podjęto uchwałę delegującą uprawnienia na dokonywanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju przez Zarząd, co usprawni proces podejmowania działań mających na celu zrealizowanie założonych wskaźników. Prezes Silski poinformował zebranych, że w wyniku przeprowadzenia przez samorząd wojewódzki oceny dotychczasowej działalności LGD Regionu Kozła przyznano naszemu Stowarzyszeniu nagrodę w kwocie 700 tys. zł, którą można przeznaczyć na wsparcie działalności nowo powstających firm. Decyzje w tym zakresie będzie mógł podjąć Zarząd na mocy uzyskanego uprawnienia do wprowadzania zmian w LSR.

Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad , zebranie zamknięto, a obecnych zaproszono na poczęstunek przygotowany przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.

Opr. Sz. S.

DSC_0008.JPG DSC_0009.JPG DSC_0012.JPG

DSC_0013.JPG DSC_0014.JPG DSC_0015.JPG

DSC_0016.JPG DSC_0018.JPG