szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

W dniu 21 .05 odbyło się w Dąbrówce Wlkp. Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła, podczas którego podjęto trzy ważne uchwały porządkujące podstawy działania naszej organizacji.

Zebranie przedstawicieli LGD podjęło decyzję o zmianie swojego statutu ze względu na rozległość zmian w uregulowaniach prawnych, jakie nastąpiły od roku 2008. Przygotowania do nowej perspektywy na lata 2014 – 2020 spowodowały, że przed opracowaniem lokalnej strategii działania należało wprowadzić do statutu Stowarzyszenia szereg zmian, które w efekcie skutkowały podjęciem decyzji o uchwaleniu nowego statutu. Dokument ten zostanie przedłożony w Sądzie Rejonowym w Zielonej Gorze w celu jego rejestracji.

Kolejna uchwała Walnego Zebrania dotyczyła uzupełnienia składu Zarządu o przedstawiciela gminy Trzciel. Zebrani wybrali w skład Zarządu przedstawicielkę sektora gospodarczego - Elżbietę Kaczmarek.

Trzecia uchwała dotyczyła zmiany wysokości składek członkowskich. Postanowiono zmienić składkę roczną dla przedstawicieli stowarzyszeń oraz osób fizycznych do kwoty 10 zł, co ma spowodować zaangażowanie w prace LGD większej liczby organizacji pozarządowych i osób spoza sektora publicznego. Zebraniu przewodniczył prezes Zarządu Witold Silski, a na sekretarza wybrano p. Danutę Wróblewską.