szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

dsc 0215Obradujący w dniu 20 czerwca w Dąbrówce Wlkp. członkowie Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła po wysłuchaniu sprawozdań z działalności Zarządu za rok 2017 ( zarówno merytorycznego, jak i finansowego) oraz po przyjęciu wyjaśnień uzupełniających postanowili udzielić Zarządowi absolutorium. Ze sprawozdania wynikało, że działalność LGD była skierowana głównie na udzielanie pomocy na rozwój firm oraz w zakresie rozwoju infrastruktury kulturalnej oraz turystycznej i rekreacyjnej. W poprzednim roku przeprowadzono po 4 nabory wniosków na rozwój zarówno firm, jak i na rozbudowę infrastruktury społecznej. Udzielono łącznej pomocy na kwotę 1 mln 720 tys. zł.

Prezes Witold Silski prowadzący obrady Walnego Zebrania Członków poinformował, że w roku bieżącym do czerwca przeprowadzono kolejne 3 nabory , w tym na infrastrukturę kulturalną, w ramach której przyjęto 4 wnioski na kwotę 310 tys. zł, 3 wnioski na infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną na kwotę 393 tys. zł oraz 15 wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej. Na tę ostatnią formę rozwoju firm pozytywnie zaopiniowano 10 wniosków na łączną kwotę 970 tys. zł. Przed naborami w każdej gminie zorganizowano stosowne szkolenia, które przygotowywały potencjalnych beneficjentów do składania wniosków o pomoc finansową.

W sprawozdaniu merytorycznym prezes zwrócił uwagę na dużą rolę aktywizacyjną stowarzyszenia, które organizowało szereg wydarzeń mających na celu integracje mieszkańców oraz promocję regionu. Wśród najważniejszych można wyliczyć: Bieg Integracyjny Regionu Kozła , w którym wzięło udział ponad 140 osób, rajd rowerowy, konkursy dla dzieci i uczniów : matematyczny oraz plastyczny. Odbyło się także Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Forum Bibliotek Regionu Kozła. Stowarzyszenie brało również udział we współorganizowaniu Konkursu Młodego Muzyka Ludowego w ramach corocznej Biesiady Koźlarskiej.

Ze sprawozdania finansowego pozytywnie zaopiniowanego przez Komisję Rewizyjną wynikało, że   stowarzyszenie osiągnęło zysk w wysokości 30 792 zł, a koszty całorocznej działalności wyniosły 297 180 zł. Ze składek członków przychód stanowił kwotę 46 241 zł.

Głównym źródłem finansowania zadań w roku 2017 były środki finansowe uzyskane na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także składki członkowskie.

Na zakończenie spotkania prezes W. Silski poinformował zebranych o prowadzonych działaniach na rzecz pozyskania przez stowarzyszenie dodatkowych źródeł dochodu, które umożliwiłyby w przyszłości samofinansowanie, kiedy skończą się środki unijne wspierające lokalne grupy działania. Wg prezesa powinien to być podmiot gospodarczy należący do grupy przedsiębiorstw ekonomii społecznej, którego 100 % udziałowcem byłaby LGD. Dochody z działalności tego podmiotu w całości byłyby przekazywane na rzecz LGD.

Spotkanie zakończono wspólnym posiłkiem przygotowanym przez miejscowe koło gospodyń wiejskich.