szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west
logo rk 180Zapraszam członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła na posiedzenie Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się w dniu 13 marca o godz. 15:30 w Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wlkp. przy ul. Piastowskiej 37.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad
2.Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
3.Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza obrad
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
5.Stwierdzenie prawomocności obrad
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia
7. Dyskusja
8.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań Zarządu i przyjęciu bilansu oraz rachunku wyników oraz strat Stowarzyszenia
10.Wprowadzenie zmian w LSR na lata 2014-2020
11.Podjęcie uchwały o zmianach w LSR
12.Sprawy różne i wolne wnioski
13. Zamknięcie obrad
 
Po zakończeniu obrad zapraszamy członków LGD RK na poczęstunek.
 
Liczę na niezawodne przybycie na zebranie.

/-/ Witold Silski
Prezes Zarządu