szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

lubuski filar mNowa oferta atrakcyjnych pożyczek wspierających rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubuskim

DUŻA POŻYCZKA

- Kwota pożyczki od 500 000,01 zł do 2 000 000,00 zł;
- Grupa docelowa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
- Oprocentowanie stałe w okresie trwania pożyczki:

   - 1,85% dla wszystkich MŚP na przedsięwzięcia innowacyjne na poziomie regionu oraz Technologie Informacyjno-komunikacyjne (TIK),

   - od 2,85% dla  firm działających powyżej12 miesięcy na inne przedsięwzięcia inwestycyjne,

   - od 5,85%  dla  firm działających poniżej 12 miesięcy na inne przedsięwzięcia inwestycyjne

 

-      Brak innych opłat i prowizji;

-      Okres spłaty do 120 miesięcy;

-      Okres karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy; karencja  nie wydłuża okresu spłaty pożyczki;

-      Finansowanie inwestycji do 100%  -  dla pożyczek do 1 000 000,00 zł;

-      Finansowanie inwestycji do 90%  - dla pożyczek  od  1 000 00, 01 zł  do 2 000 000,00 zł.

-      Cel finansowania:

przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubuskiego, które mają na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorstwo oraz podniesienia ich konkurencyjności, w tym podniesienie poziomu ich innowacyjności, w szczególności w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy  m.in. poprzez inwestycje związane z:

- wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych,

- wprowadzaniem nowych produktów dla firmy lub utworzeniem nowych miejsc pracy,

- zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji,

- finansowaniem rozszerzenia działalności,

- finansowaniem realizacji nowych projektów,

Finansowanie kapitału obrotowego jest  możliwe do wysokości 50%  pożyczki,  przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego musi być  bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które ma zostać udzielona pożyczka.

Finansowanie gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach inwestycji jest możliwe do wysokości 10% pożyczki.

Przedsięwzięcie innowacyjne na poziomie regionu jest to przedsięwzięcie polegające na wdrożeniu nowego lub  istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym w co najmniej skali regionu. Do przedsięwzięć innowacyjnych zaliczamy m.in. ekoinnowację.

Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), nazywane też technologiami informacyjnymi (IT) to technologie  związane ze zbieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, rozdzielaniem i prezentacją informacji (tj. tekstów, obrazów dźwięku). Obejmują one w szczególności technologie komputerowe (sprzęt i oprogramowanie) oraz technologie komunikacyjne. Technologie informacyjne  to także dziedzina wiedzy obejmująca: informatykę, telekomunikację i inne technologie powiązane z informacją. Dostarczają one narzędzi, za pomocą których można pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać i przekazywać odbiorcom.

Nowy produkt - produkt jest nowy dla firmy, jeżeli ma nową funkcję lub technologia jego produkcji jest zasadniczo różna od technologii już produkowanych wyrobów. Nowy produkt powstaje w wyniku zastosowanej innowacji produktowej, technologicznej lub procesowej, może to być produkt materialny i niematerialny, w tym usługa. Możliwym jest, ze produkt jest nowy w firmie, ale nie nowy na rynku),

MAŁA POŻYCZKA

 

- Kwota pożyczki do 500 000,00 zł;

- Grupa docelowa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;

- Oprocentowanie stałe w okresie trwania pożyczki (preferencyjne lub na warunkach rynkowych)

0,925% dla start-upów, tj. przedsiębiorców działających na rynku w momencie zawierania umowy pożyczkowej  nie dłużej niż 2 lata od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG, KRS lub umowy spółki.

od 2,85% dla firm niebędących start-upami;

- Brak innych opłat i prowizji;

- Okres spłaty do 60 miesięcy;

- Karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy; karencja  nie wydłuża okresu spłaty pożyczki;

- Finansowanie inwestycji do 100%;

- Cel finansowania:

przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubuskiego, które mają na celu wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw, wsparcie rozwoju i podniesienie  ich konkurencyjności. Pożyczki przeznaczone są w szczególności do start-upów oraz firm  zamierzających zwiększyć miejsca pracy
m.in. poprzez inwestycje związane z:

- wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych,

- wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług,

- zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji,

- finansowaniem rozszerzenia i dywersyfikacji  działalności przedsiębiorstwa,

- finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów.

Finansowanie kapitału obrotowego jest  możliwe do wysokości 50%  pożyczki,  przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego musi być  bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które ma zostać udzielona pożyczka.

Finansowanie gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach inwestycji jest możliwe do wysokości 10% pożyczki.

Zabezpieczenie Małej i  Dużej Pożyczki

obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz m.in.: poręczenie osób trzecich, hipoteka, przewłaszczenie, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Informacje:

Lubuski Fundusz Pożyczkowy
Zielona Góra, ul. Chopina 14
tel. 68 329 78 27; 68 329 78 28
email:
lfp@region.zgora.pl

Kontakt - Kamila Szwajkowska, 786 120 340, k.szwajkowska@region.zgora.pl

 

pozyczki

ue arr