Drukuj

ZBĄSZYNEK. W Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie burmistrza Wiesława Czyczerskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Mazura z mieszkańcami gminy. W spotkaniu uczestniczył również przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel.

Burmistrz rozpoczął spotkanie od omówienia spraw organizacyjnych związanych z powołaniem Rady Seniorów i Rady Młodych Samorządowców oraz zmianami  w oświacie, wygaszaniem działalności gimnazjów i utworzeniem 8-klasowych szkół podstawowych. W gminie funkcjonują trzy tego typu szkoły, a od września br. dyrektorem Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wlkp. będzie Małgorzata Gruchała. Od września br. również Zespół Szkół Technicznych będzie funkcjonował pod nową nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Burmistrz wspomniał o programach edukacyjnych, które realizowane są w Szkole dzięki uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego, m.in. związane z doposażeniem pracowni, możliwością uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz zaznaczył rosnące zainteresowanie młodzieży, która wyraziła chęć kontynuowania nauki w tej szkole.

 

Następnie W. Czyczerski omówił aktualne inwestycje na ulicach: Wyszyńskiego, Zaułek Kościelny i Jana Pawła II oraz na parkingu przy ul. Sportowej, których zakończenie planowane jest na wrzesień i październik br.  Budowa parkingu związana będzie ze zmianą organizacji ruchu: wjazd na parking będzie od strony ulicy Sportowej, a wyjazd na ul. Długą. Kolejną omówioną inwestycją była budowa pierwszego placu zabaw w Kręcku (z funduszów Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła) oraz utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy oczyszczalni ścieków w Zbąszynku. W związku ze zmianą cen na wywóz odpadów komunalnych, zmienią się również opłaty za odbiór tych odpadów od mieszkańców. Dotychczasowe stawki będą prawdopodobnie obowiązywać do listopada br. W dalszej części spotkania burmistrz wspomniał o przygotowywaniu dokumentacji i przetargów  na budowę II etapu Obwodnicy Zachodniej Zbąszynka, przebudowę ulicy Małej w Dąbrówce Wlkp. i Zielonogórskiej w Zbąszynku, remoncie kotłowni w budynku Gimnazjum, budowie ścieżek rowerowych, zakupie wozu strażackiego dla OSP Zbąszynek oraz wynikach Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Województwa Lubuskiego.

Następnie przewodniczący Jan Mazur podsumował prace Rady Miejskiej w II kwartale br.: informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia na terenie gminy, organizacja współpracy z organizacjami pozarządowymi, ocena pracy burmistrza i wykonania budżetu za rok 2016, sprawy bezpieczeństwa i Ochotniczych Straży Pożarnych. W kolejnych miesiącach prace Rady będą dotyczyły: współpracy zagranicznej i międzygminnej, polityki informacyjnej gminy, wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. oraz działalności sołectw.

Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel wspomniał o najważniejszych aspektach działalności Rady, tj. absolutorium i realizowanych inwestycjach związanych z przebudową ulicy Sulechowskiej w Świebodzinie. Na zakończenie pytania zadawali mieszkańcy, a dotyczyły m.in. bezpieczeństwa na drogach, poruszania się pojazdami jednośladowymi, remontu ulicy Zielonogórskiej, ograniczenia prędkości na terenie miasta, utworzenia wspólnego ogrzewania gazowego dla ulic w Zbąszynku, ogródków działkowych należących do PKP.

Kolejne spotkanie podsumowujące  III kwartał w październiku.