szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

radasenior01ZBĄSZYNEK. Skrzyknęli się i zorganizowali seniorzy z wielu organizacji działających w gminie. Wybrano władze.

     Wspólne działania organizacji pozarządowych z gminy Zbąszynek, skupiających w swych szeregach seniorów i działających na rzecz poprawy jakości życia osób w wieku 60+, wzmocnienie integracji międzypokoleniowej oraz kształtowanie w społeczeństwie pozytywnego obrazu seniorów to postanowienia Partnerstwa Społecznego podpisanego 15 maja br. w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury. Dziesięciu Partnerów z gminy w obecności burmistrza Wiesława Czyczerskiego podpisało Akt założycielski Rady Seniorów gminy Zbąszynek.

 

     Po przyjęciu przez zgromadzone osoby Regulaminu Rady Seniorów gminy Zbąszynek prezesi i kierownicy zaproszonych do współpracy organizacji i instytucji dokonali uroczystego podpisania Aktu założycielskiego Rady Seniorów. Burmistrz Zbąszynka w przemówieniu pogratulował podjętej inicjatywy, a następnie omówił najważniejsze cele polityki społecznej samorządu, do których należy niewątpliwie polityka senioralna oraz główne działania realizowane i planowane na rzecz poprawy funkcjonowania osób starszych w gminie. Burmistrz wyraził pełną gotowość współpracy z powołaną właśnie Radą i zadeklarował wspólne spotkania co najmniej raz na kwartał.

     W skład Rady Seniorów weszli: Kazimiera Wolska i Iwona Lichtarowicz - reprezentujące Dzienny Dom „Senior-Wigor”, Mirosław Małecki i Andrzej Kujawski - Terenowa Organizacja Emerytów i Rencistów Kolejowych, Tadeusz Radom - Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Walerian Furman i Czesław Piechowiak - Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodna Jesień”, Jan Mikuła i Władysław Kozak - Świebodziński Związek Kresowiradasenior02an Koło Terenowe Kosieczyn, Stefania Ratajczak i Stefan Gołek - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło Zbąszynek, Piotr Cegłowski i Gabriela Grzeszkowiak - Zbąszynecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Włodzimierz Kłos i Andrzej Janas - Zespół Śpiewaczy „Dąbrowszczanka”, Gabriela Mazur i Agnieszka Budych – Koło Gospodyń Wiejskich, Dąbrówka Wlkp, Maria Dobry i Monika Hanysz - Koło Gospodyń Wiejskich, Kosieczyn.

     Rada Seniorów wyłoniła ze swego składu siedmioosobowy Zarząd w osobach: Andrzej Kujawski, Czesław Piechowiak, Andrzej Janas, Stefania Ratajczak, Jan Mikuła, Piotr Cegłowski, Maria Dobry. Przewodniczącym Rady Seniorów został wybrany jednogłośnie Jan Mikuła, funkcję zastępcy przewodniczącego powierzono Marii Dobry.

     Na zakończenie spotkania przedstawione zostały uczestnikom główne założenia Programu Wsparcia i Aktywności Osób Starszych w gminie Zbąszynek na lata 2017-2020. Rada pozytywnie zaopiniowała przedstawiony program, który w najbliższym czasie trafi pod obrady Rady Miejskiej. Rada Seniorów podpisała się także pod Listem Otwartym przewodniczącego Rady Miejskiej i burmistrza z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny. Pierwsze spotkanie Zarządu Rady Seniorów Gminy Zbąszynek odbędzie się w na początku czerwca br. Spotkanie założycielskie zorganizowali i prowadzili Krzysztof Krzywak i Katarzyna Rucioch.

KK